About

เกี่ยวกับเรา

- บริษัท โกเบิล อินฟอร์เมชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2547 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการขาย และให้บริการลูกค้าจนทำให้ประสบความสำเร็จด้วยดี ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากกว่า 50 องค์กร ที่ใช้บริการของเรามาจนถึงปัจจุบัน
- จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทำให้ บริษัท โกเบิล อินฟอร์เมชั่น จำกัด มั่นใจว่า เรามีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งสินค้าที่ครบถ้วนหลากหลาย มีคุณภาพสูง พร้อมทีมงานคุณภาพ ที่พร้อมจะให้บริการท่านอย่างครบวงจร โดยท่านจะได้รับการบริการที่รวดเร็ว เกิดความพอใจสูงสุด บนพื้นฐานของจริยธรรม โดยนำเสนอสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ
- นอกจากนี้ บริษัท โกเบิล อินฟอร์เมชั่น จำกัด ยังได้พัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ทันต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ใหม่ๆ พร้อมทั้งรักษาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าสอดรับกับคำขวัญของบริษัทที่ว่า “ความสำเร็จของท่านคือเป้าหมายทรงคุณค่าของเรา”

วัตถุประสงค์ การดำเนินธุรกิจ

- ให้บริการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดทำข้อมูลแผนที่ดิจิตอลรวมถึงการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ดิจิตอลและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- ให้บริการและให้คำปรึกษา ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ งานระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งที่เป็นงานทางด้าน Hardware และ Software รวมทั้งบริการเป็นที่ปรึกษาและออกแบบ งานทางด้านระบบ Network และ System Solution

Our Customers

หน่วยงานราชการและเอกชน

- กรมที่ดิน
- สำนักผังเมือง
- กรมชลประทาน
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมอุทกศาสตร์
- กรมแผนที่ทหาร
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กองบัญชาการกองทัพไทย
- กรมเชื้อเพลิง กระทรวงพลังงาน
- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- กองทัพอากาศ
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
- บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
- สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สถานศึกษา

- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา